12/11/2011

FRANCE VS NORWAY
GRENOBLE, FRANCE - NOVEMBER 12, Hockey friendly match
>> CREDIT: Vianney THIBAUT/AGENCE ZOOM